algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vesteatools te Burdaard zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VesteaTools te Burdaard worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VesteaTools te Burdaard ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VesteaTools te Burdaard . VesteaTools te Burdaard is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VesteaTools te Burdaard dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van VesteaTools te Burdaard zijn vrijblijvend en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden betaald door de afnemer.
4. Retourzendingen
4.1 Alle via internet gekochte artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden en ongebruikte staat bij VesteaTools worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan VesteaTools onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. VesteaTools zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt VesteaTools zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@vesteatools.nl om met ons af te stemmen dat je iets wilt terug sturen, en om welke reden. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je van ons hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen juist.
5. Betalingen
5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zoals bv bij Rembourszendingen, waar aan de postbode wordt betaald. Mocht u de zending weigeren te ontvangen, dan zullen u de rembours kosten in rekening worden gebracht.
5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging van VesteaTools, tenzij VesteaTools uw bestelling levert voor de eerder afgesproken prijzen.
6. Levering
6.1 De door VesteaTools te Burdaard opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VesteaTools te Burdaard verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over
8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u VesteaTools te Burdaard daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan VesteaToolste Burdaard te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien dit van tevoren met VesteaTools is overeengekomen, en het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en VesteaTools Te Burdaard(dan wel door Klant ingeschakelde derden), is VesteTools niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van VesteaTools te Burdaard
9.2 De administratie van VesteaTools geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VesteaTools te Burdaard in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VesteaTools gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VesteaTools kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VesteTools te Burdaard in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VesteaTools vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 VesteaTools is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
13. Garantie
13.1. VesteaTools te Burdaard staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
13.2 De garantietermijn kan per artikel verschillen. Op nieuw geleverde artikelen zal deze termijn doorgaans 6-12 maanden zijn. Op reparaties is deze termijn maximaal 3 maanden.
13.3. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan VesteaTools te Burdaard verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van VesteaTools zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
13.4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door VesteaTools te Burdaard op te geven adres.
13.5. De garantie beperkt zich enkel tot de geleverde producten. VesteaTools is niet aansprakelijk voor enigerlei vervolgschade.
13.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens VesteaTools zijn verricht.
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden en/of gebruikt.
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 VESTEATOOLS.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel